Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Politechnika Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Konkurs MEWy Regulamin i dokumenty

REGULAMIN 3. edycji Międzynarodowego Konkursu MEWy „Trendy i Wizje Rozwojowe Morskich Elektrowni Wiatrowych”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu „Trendy i wizje rozwojowe morskich elektrowni wiatrowych” (zwanym dalej: „Konkursem”) jest Politechnika Morska w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie (70-500) przy ul. Wały Chrobrego 1-2 oraz Województwo Zachodniopomorskie z siedzibą w Szczecinie  (70-540) ul. Korsarzy 34, zwani dalej: Organizatorami.  Międzynarodowy Konkurs „Trendy i wizje rozwojowe morskich elektrowni wiatrowych” realizuje cele związane z działalnością statutową uczelni i zgodne ze statutem PM.
2. Patronat honorowy nad Konkursem obejmują Rektor PM w Szczecinie oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.
3. Patronat merytoryczny nad Konkursem obejmują: Politechnika Morska w Szczecinie, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz firmy związane z morską energetyką wiatrową.
4. Celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży, studentów oraz doktorantów wiedzą z zakresu morskich elektrowni wiatrowych, odnawialnych źródeł energii oraz promowanie PM i województwa zachodniopomorskiego.
5. Fundatorem nagród jest Politechnika Morska w Szczecinie, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz Darczyńcy.
6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu
oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje maksymalnie dwunastoosobowa komisja konkursowa powołana przez Organizatorów, której pracę reguluje Regulamin pracy Komisji Konkursowej (Zał. nr 3)
7. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Politechnika Morska w Szczecinie.
8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia. 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: „Uczestnikiem” bądź ,,Zwycięzcą”) mogą być wyłącznie uczniowie szkół ponadpodstawowych, studenci i doktoranci (osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych), które zaakceptowały niniejszy Regulamin.
2. Uczestnik oświadcza, że:
  a. jest uczniem szkoły średniej, studentem lub doktorantem;
  b. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  c. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  d. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury  odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
  e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatorów.

§ 3. NAGRODY

1. W Konkursie przewidziano:
- trzy nagrody główne w grupie student lub doktorant
- oraz trzy nagrody główne w grupie uczeń szkoły ponadpodstawowej.

W grupie studenci i doktoranci za zajęcie odpowiedniego miejsca nagrodami są:
I miejsce – nagroda finansowa 8000 złotych, gadżety PM
II miejsce – nagroda finansowa 4000 złotych, gadżety PM
III miejsce – nagroda finansowa 2000 złotych, gadżety PM
plus nagrody dodatkowe: wyjazd na farmę offshore (wizyta w zakładzie Arkona), płatne staże, szkolenie specjalistyczne  (szczegóły w pkt. 3).

1.2. W grupie uczniowie szkół ponadpodstawowych za zajęcie odpowiedniego miejsca nagrodami są:
I miejsce – smartfon OPPO Reno 7 lite 5G/256 GB, głośnik JBL GO3, gadżety PM
II miejsce – smartwatch Huawei Watch GT3 Pro46 mm Sport, głośnik JBL GO3, gadżety PM
III miejsce – słuchawki Samsung Galaxy Buds2, gadżety PM
Plus nagrody dodatkowe ufundowane dla uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego : 3 zestawy słuchawek bezprzewodowych Samsung Galaxy Buds2  (szczegóły w pkt. 4).
Każde zwycięskie miejsce (I-III) otrzyma także statuetkę okolicznościową.
Dodatkowo dla uczestników szkół ponadpodstawowych za zajęcie pierwszych 10 miejsc oprócz nagród rzeczowych Laureat otrzyma „wirtualny indeks” na dowolny wybrany kierunek studiów w Politechnice Morskiej w Szczecinie (informacje na temat warunków przyjęcia na PM określa załącznik nr 1).
Nagrody dodatkowe:
a) wyjazd na farmę offshore (wizyta w zakładzie Arkona): RWE zobowiązuje się przekazać i zrealizować nagrodę dla zwycięzcy Międzynarodowego Konkursu „Trendy i wizje rozwojowe morskich elektrowni wiatrowych”, którą jest: wizyta w zakładzie Arkona dla 3 osób (3 zwycięzców konkursu). RWE i Uczestnik konkursy ustalą bezpośrednio między sobą szczegóły dotyczące formy i terminu realizacji nagrody. Organizator udostępni RWE dane kontaktowe zwycięzcy nagrody w Konkursie, w celu dokonania przez RWE ze wskazanym zwycięzcą wszelkich formalnych ustaleń odnośnie realizacji nagrody. Na Organizatorze nie ciążą żadne obowiązki wynikające z realizacji nagrody. Rola Organizatora sprowadza się tylko i wyłącznie do wskazania RWE zwycięzcy nagrody w Konkursie.
b)  płatne staże: Ocean Winds zobowiązuje się przekazać i zrealizować nagrodę dla zwycięzcy Międzynarodowego Konkursu „Trendy i wizje rozwojowe morskich elektrowni wiatrowych”, którą jest: 2 staże dla 2 Uczestników konkursu. Staż realizowany będzie w biurze zlokalizowanym w Warszawie (jeśli to możliwe, student będzie przebywał w Warszawie. Jeśli nie, staż będzie odbywał się zdalnie). Staż przyznany jest na okres 6 miesięcy. Ocean Winds i Uczestnik konkursu ustalą bezpośrednio między sobą odpowiadającą im formę realizacji. Organizator udostępni firmie Ocean Winds dane kontaktowe zwycięzcy nagrody w Konkursie, w celu dokonania przez Ocean Winds ze wskazanym zwycięzcą wszelkich formalnych ustaleń odnośnie realizacji nagrody. Na Organizatorze nie ciążą żadne obowiązki wynikające z realizacji nagrody. Rola Organizatora sprowadza się tylko i wyłącznie do wskazania Ocean Winds zwycięzcy nagrody w Konkursie. Za realizację stażu 2 Uczestników otrzymywać będzie wynagrodzenie: 900 euro brutto miesięcznie dla każdego Uczestnika za staż w pełnym wymiarze godzin (odpowiednia kwota zostanie przeliczona na lokalną walutę zgodnie z miesięcznym kursem walutowym OW) lub 450 euro brutto miesięcznie za staż w niepełnym wymiarze godzin (odpowiednia kwota zostanie przeliczona na lokalną walutę zgodnie z miesięcznym kursem walutowym OW). Staż Uczestnik rozpocząć może niezwłocznie lub w terminie późniejszym, oferta stażu obowiązywała będzie do końca roku 2023.
c) szkolenie specjalistyczne: Windhunter Academy zobowiązuje się przekazać i zrealizować nagrodę dla zwycięzcy Międzynarodowego Konkursu „Trendy i wizje rozwojowe morskich elektrowni wiatrowych”, którą jest: voucher na szkolenie w ośrodku Windhunter Academy w Koszalinie. Windhunter i Uczestnik konkursy ustalą bezpośrednio między sobą szczegóły dotyczące formy i terminu realizacji nagrody. Organizator udostępni Windhunter dane kontaktowe zwycięzcy nagrody w Konkursie, w celu dokonania przez Windhunter ze wskazanym zwycięzcą wszelkich formalnych ustaleń odnośnie realizacji nagrody. Na Organizatorze nie ciążą żadne obowiązki wynikające z realizacji nagrody. Rola Organizatora sprowadza się tylko i wyłącznie do wskazania Windhunter zwycięzcy nagrody w Konkursie.

Nagrody dodatkowe w grupie studenci i doktoranci tj. 3 wyjazdy na farmę offshore (wizyta w zakładzie Arkona), 2 płatne staże, szkolenie specjalistyczne stanowią pulę nagród, z których nagrodę lub nagrody (max 3) wybierają Uczestnicy będący wyłonieni w toku prac Komisji Konkursowej jako zwycięzcy, zgodnie z kolejnością zajętych miejsc. Tzn., że jako pierwszy do ilości 3 nagród wybiera laureat I miejsca, Uczestnik zajmujący II miejsce wybiera max 2 nagrody z nagród pozostałych w puli po dokonaniu wyboru przez Uczestnika zajmującego I miejsce, Uczestnik zajmujący III miejsce wybiera max 1 nagrodę z nagrody pozostałej w puli po dokonaniu wyboru przez Uczestników zajmujących I i II miejsce. Jeśli po dokonaniu wyboru przez Uczestnika zajmującego I miejsce pozostanie w puli większa ilość nagród dodatkowych niż 3; zwycięzcy będą mieli możliwość skorzystania z tych nagród wg pierwszeństwa zajmowanych miejsc.
4. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ufundował wskazane nagrody: 6 statuetek okolicznościowych, smartfon, smartwatch, słuchawki bezprzewodowe,  określone w pkt. 2  regulaminu, w tym dla trzech uczniów ze szkół ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego, uplasowanych na najwyższych miejscach (bez względu na zajęte miejsce w klasyfikacji ogólnej) nagrody dodatkowe rzeczowe  3 zestawy słuchawek bezprzewodowych.
5. Fundatorami nagród pieniężnych i rzeczowych jest Politechnika Morska w Szczecinie oraz Darczyńcy.  Organizator zobowiązuje się do przeznaczenia darowizn wyłącznie na nagrody pieniężne dla zwycięzców Międzynarodowego Konkursu „Trendy i wizje rozwojowe morskich elektrowni wiatrowych” organizowanym przez Politechnikę Morską w Szczecinie oraz Województwo Zachodniopomorskie. Organizator udostępni Darczyńcy dane kontaktowe zwycięzców, w celu dokonania przez Darczyńcę ze wskazanym zwycięzcą wszelkich formalnych ustaleń odnośnie realizacji nagrody.
6. W konkursie przyznane mogą zostać dodatkowe nagrody.
7. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w sposób wskazany w §6.
8. Informacja o nagrodach będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na stronie internetowej uczelni oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.
9. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę, ani nagrodę innego rodzaju.
10. Zwycięzca może zrzec się  nagrody, w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. Nagrodę otrzymuje wówczas laureat kolejnego miejsca.

§ 3a. OPODATKOWANIE NAGRODY

1. Nagrody o jednorazowej wartości nieprzekraczającej 2000,00 złotych w konkursach z dziedziny edukacji i nauki są zwolnione z opodatkowania (art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Nagrody o wartości powyżej 2000,00 złotych podlegają opodatkowaniu w formie zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% od całkowitej wartości nagród.
2. Do nagród (pieniężnych i rzeczowych) przekraczających kwotę zwolnioną z podatku dochodowego, Zwycięzcy konkursu będącego osobą fizyczną zostanie przyznana przez Organizatora dodatkowa nagroda pieniężna o równowartości 10% zryczałtowanego podatku dochodowego jaki Organizator jako płatnik podatku zobowiązany byłby pobrać od zwycięzcy z tytułu otrzymanych nagród w konkursie. 
3. Organizator jako płatnik podatku, przekaże zryczałtowany podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego.
4 Organizator sporządzi PIT-8 AR, tj. deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych i prześle ją do właściwego urzędu skarbowego.
 

§ 4. MIEJSCE I CZAS KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego na stronie PM, a także na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.  Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem www.facebook.com/politechnika.morska, stronie głównej PM pm.szczecin.pl oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego pod linkiem: http://www.bezpieczenstwo.wzp.pl/miedzynarodowy-konkurs-trendy-i-wizje-rozwojowe-morskich-elektrowni-wiatrowych.
2. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach, w czasie określonym – wskazane w §5.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Konkurs składa się z dwóch etapów.
Pierwszy etap  to przygotowanie prezentacji na temat „Trendy i wizje rozwojowe morskich elektrowni wiatrowych” z krótkim opisem w programie Power Point.
Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
Opracowanie prezentacji, ograniczonej czasowo do 10 minut, maksymalnie 10 slajdów opisujących/ omawiających główny temat jakim jest: „Rozwój morskiej energetyki wiatrowej oraz kierunków rozwoju pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł”. W prezentacji, zaprezentowanie nawet najbardziej futurystycznych rozwiązań i wyobrażeń wiązanych z rozwojem i wykorzystaniem morskich farm wiatrowych i OZE oraz technologii z tym związanych. Wizję, rozwiązania i wyobrażenia należy rozumieć w jak najszerszym zakresie: od systemów logistycznych związanych z budową i późniejszą eksploatacją farm wiatrowych po systemy elektryczne, energoelektroniczne, informatyczne, mechaniczne, diagnostyczne, automatyki i robotyki, czy szeroko rozumianej biologii morza. W ramach biologii morza można uwzględnić również, rozwijające się zmiany ekosystemu, czy zapobieganie zmianom środowiskowym przyczyniającym się do degradacji środowiska morskiego, a także możliwości jakie są związane z budową morskich farm wiatrowych.
Wizja może dotyczyć nieistniejących obecnie systemów, ale mogących pojawić się w przyszłości, np. przy odpowiednim rozwoju technologii materiałowych, elektronicznych, diagnostycznych, specjalistycznych jednostek pływających itp. możliwych do realizacji.
Prezentacja powinna być zwięzła, ale zawierać zamysł/ wizję, którą można rozwinąć w drugim etapie konkursu - wskazanym w pkt. 1.5.
Przygotowaną prezentację wraz z formularzem zgłoszeniowym (stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) należy przesłać na adres mailowy: konkurs@pm.szczecin.pl do dnia 19 lutego 2023 roku.
Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu zostaną powiadomione o tym fakcie indywidualnie mailem.
Drugi etap konkursu odbędzie się w dniach 22 lutego – 8 marca 2023r. Zadaniem Uczestnika Konkursu będzie zaprezentowanie swojej wizji rozwoju morskich farm wiatrowych i OZE z wykorzystaniem opracowanej prezentacji. W trakcie prezentacji będą mogły być zadawane pytania.  
 Z uwagi na bezpieczeństwo związane z COVID-19, prezentacja odbędzie się w formie zdalnej na wskazanej platformie internetowej. Link do wideokonferencji Uczestnik otrzyma wraz z informacją o zakwalifikowaniu do 2 etapu Konkursu.
Przygotowane w Power Point slajdy, należy opracować w języku angielskim. Dla uczestników szkół średnich, dopuszczalna jest prezentacja werbalna w języku polskim lub angielskim. W przypadku studentów i doktorantów całość prezentacji (slajdy i część werbalna) należy przygotować w języku angielskim.
Praca konkursowa nie może naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych - w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obsceniczność, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) lub danych wrażliwych bez zgody uprawnionych.

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, przesłanie na adres Politechnika Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin podpisanego oryginału formularza zgłoszeniowego (załącznik nr. 2)  oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5.
3. Do prezentacji należy dołączyć formularz zgłoszeniowy – załącznik do Regulaminu, wraz z klauzulą o zgodzie na publikację odpowiedzi w mediach społecznościowych oraz na stronach www Politechniki Morskiej w Szczecinie i na stronach www Województwa Zachodniopomorskiego.
4. O przyznaniu nagrody decyduje komisja w drodze analizy przesłanych przez Uczestników Konkursu prac w §5. Regulaminu.
5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na maila podanego w zgłoszeniu w ciągu 6 dni od momentu zakończenia konkursu, tj. od dnia 13.03.2023 (data ogłoszenia wyników).
6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie www.facebook.com/politechnika.morska oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego pod linkiem: http://www.bezpieczenstwo.wzp.pl/miedzynarodowy-konkurs-trendy-i-wizje-rozwojowe-morskich-elektrowni-wiatrowych
7. Warunkiem przesłania do wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w odpowiedzi w ciągu 3 dni od zakomunikowania wyników Konkursu wiadomości z danymi adresowymi w celu wysłania nagrody, tj. imię, nazwisko i adres oraz zaakceptowanie przeniesienia praw autorskich zgodnie z §9.
8. Dla Zwycięzców nagrodzonych nagrodą pieniężną dodatkowo wymagane jest podanie numeru konta bankowego do dokonania wypłaty nagrody pieniężnej. Zwycięzca przekaże dane w terminie oraz w sposób wskazany w ust. 7.
9. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w  ust. 7 i 8 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
10. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom osobiście lub wysłane na koszt Organizatorów pocztą, bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika. 
11. Zwycięzcy, którzy osobiście odbiorą nagrody zobowiązani są do potwierdzenia otrzymania nagród protokołem odbioru nagród (załącznik nr 4).
12. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu mailowego do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizatorzy oświadczają, że nie prowadzą kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
administratorem danych osobowych jest Politechnika Morska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, tel. 91 48 09 400, e-mail: pm@pm.szczecin.pl;
dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@pm.szczecin.pl;
dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w celu przekazania nagród oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu dopełnienia obowiązków, o których mowa w §3a.
odbiorcami danych osobowych mogą być organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, osoby odpowiedzialne za przekazanie i zrealizowanie nagrody oraz media relacjonujące wydarzenie, media społecznościowe, w szczególności Facebook, witryna internetowa Politechniki Morskiej w Szczecinie i Województwa Zachodniopomorskiego oraz osoby mające do nich dostęp. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Politechnikę Morską w Szczecinie tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom z wyjątkiem danych opublikowanych w mediach społecznościowych (gdzie będą publikowane bezterminowo, do czasu odwołania zgody).
uczestnicy mają prawo do:
dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;
sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;
żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO
wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).
Z tych praw mogą skorzystać składając wniosek w formie pisemnej do Inspektora Ochrony Danych na adres administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres: iod@pm.szczecin.pl;
uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
dane nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik, w momencie przesłania podpisanego formularza zgłoszeniowego, przenosi nieodpłatnie na Organizatorów autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac oraz upowszechniania ich na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym.
2. Uczestnik przenosi na Organizatorów konkursu prawo zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikacji prac konkursowych w celach promocyjnych w telewizji, na stronach internetowych Organizatorów, w serwisach społecznościowych takich jak Instagram, Facebook itp. oraz na platformach zewnętrznych.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo reprodukowania, powielania, publikowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich, ani żadnych innych wynagrodzeń z tym związanych.
5. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów 
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatorów;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na adres konkurs@pm.szczecin.pl w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni (czternastu dni) od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu i obowiązuje do 13.03.2023r.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez rzeczowo właściwy sąd powszechny  w Szczecinie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage-ach, na portalu Facebook oraz na oficjalnej stronie Organizatorów: www.pm.szczecin.pl i http://www.bezpieczenstwo.wzp.pl/miedzynarodowy-konkurs-trendy-i-wizje-rozwojowe-morskich-elektrowni-wiatrowych.
5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie: Politechniki Morskiej www.pm.szczecin.pl i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego http://www.bezpieczenstwo.wzp.pl/miedzynarodowy-konkurs-trendy-i-wizje-rozwojowe-morskich-elektrowni-wiatrowych
 
Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę