Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Politechnika Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Studia podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem organizacji

Studia podyplomowe zarządzanie bezpieczeństwem organizacji

Politechnika Morska w Szczecinie 
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu (WIET)

Dla kogo przeznaczone są studia podyplomowe "zarządzanie bezpieczeństwem organizacji" i co zyskują absolwenci studiów?

Studia podyplomowe „zZarządzanie bezpieczeństwem organizacji” przeznaczone są dla pracowników administracji różnego szczebla, pracowników przedsiębiorstw oraz dla wszystkich zainteresowanych możliwością podniesienia swoich kwalifikacji w zakresie efektywnego zarządzania systemami bezpieczeństwa organizacji oraz zapewnieniem bezpieczeństwa jej działania.

Studia podyplomowe „zarządzanie bezpieczeństwem organizacji” umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie:
 • oceny zagrożeń bezpieczeństwa środowiska organizacji (zewnętrznego i wewnętrznego),
 • przygotowania analizy ekonomicznych i biznesowych związanych z rozwojem i funkcjonowaniem systemów bezpieczeństwa zarówno w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa procesów jak i cyberbezpieczeństwa na poziomach makro do mikro,
 • planowania i realizowania procesów w ramach zarządzania bezpieczeństwem,
 • budowania i zarządzania systemami bezpieczeństwa organizacji poczynając od poziomu państwa a kończąc na pojedynczym przedsiębiorstwie,
 • efektywnej realizacji zadań związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem organizacji,
 • skutecznego komunikowania się, negocjowania oraz pracy w zespole, jak również zachowania się w różnych sytuacjach związanych z działalnością menedżerską.
 
Studia trwają dwa semestry w systemie zjazdów weekendowych (sobota/niedziela) - każdy semestr składa się z 10 zjazdów. Studia obejmują 280 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów, ćwiczeń oraz laboratoriów.

Rozpoczęcie zajęć w październiku 2022. Część zjazdów może odbyć się w formie online co może będzie warunkowane przepisami lub praktyką stosowaną na WIET.

Wymagane dokumenty:

 • podanie na studia,
 • ankieta osobowa,
 • RODO
 • odpis dyplomu ukończenia studiów (inżynier, licencjat, magister) lub kserokopia dyplomu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uczelnię lub notarialnie,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej,
 • deklaracja pokrycia kosztów studiów.

Zasady rekrutacji

Dokumenty można składać w jednej z czterech poniższych form:
 • osobiście (w godz. 8.00 – 14.30) w sekretariacie studiów podyplomowych (WI-ET, H. Pobożnego 11, p. 420),
 • umieścić w skrzynce studiów podyplomowych znajdującej się na parterze przy portierni budynku WI-ET,
 • przesłać pocztą tradycyjną do sekretariatu studiów podyplomowych na adres:

Politechnika Morska w Szczecinie
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
pok. 420, tel. 91 48 09 690
ul. H. Pobożnego 11, 70-507 Szczecin
z dopiskiem: Studia podyplomowe „zarządzanie bezpieczeństwem organizacji"
 lub w formie elektronicznej na adres e-mail: zbo@pm.szczecin.pl
 
Dokumenty należy składać do 28.09.2022 r.
 
Opłata za studia
Czesne – opłata za studia (za 2 semestry): 3750 zł
Wpisowe: 100 zł,
Opłata może być wpłacona jednorazowo lub rozłożona na 2 raty.
Po zakwalifikowaniu się kandydata na studia opłata wpisowa zostanie zaliczona na poczet czesnego.
 
Po uzyskaniu informacji o przyjęciu na studia podyplomowe należy dokonać opłaty czesnego w terminach:
 • jednorazowa wpłata: 3650 zł do 30.09.2022 r.
 • w dwóch ratach:
– I rata w kwocie 2000 zł do 30.09.2022 r.
– II rata w kwocie 1 650 zł do 28.02.2023 r.
 
na konto Politechniki Morskiej w Szczecinie, Bank Pekao S.A.
nr rachunku: 92 1240 6292 1111 0011 1587 5400  
z adnotacją „Za studia podyplomowe ZBO”
 
Jeżeli kandydat nie zostanie zakwalifikowany lub kierunek studiów nie zostanie uruchomiony w danej edycji (minimalna liczba uczestników do uruchomienia studiów to 20 osób), opłata wpisowa oraz dokonana opłata czesnego zostaną zwrócone na konto kandydata.
 
W przypadku rezygnacji kandydata na studia mimo ich rozpoczęcia lub studenta już po rozpoczęciu zajęć wpisowe i czesne nie będzie zwracane.
 
We wszelkich sprawach związanych ze studiami podyplomowymi proszę kontaktować się telefonicznie (+48 91 48 09 690) lub e-mailowo zbo@pm.szczecin.pl  
 
 
 
Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę