Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo logo-sygnet Politechniki Morskiej w Szczecinie - głowa gryfa, elementy kotwicy i sygnatura PM Politechnika Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Pływalnia Regulamin basenu

Regulamin pływalni krytej Politechniki Morskiej w Szczecinie

 1. Pływalnia PM jest otwarta:
  • w dni powszednie: od godz. 6:15 do godz. 21:10
  • w soboty: od godz. 7:00 do godz. 21:10
  • w niedziele: od godz. 7:45 do godz. 21:10
   Wejścia rekreacyjne (bilety/karnety) odbywają się zgodnie z harmonogramem wstępu wywieszonym w szatni pływalni.
 2. Bez opieki instruktora z pływalni mogą korzystać wyłącznie osoby umiejące pływać. Dzieci do lat 7 umiejące pływać mogą korzystać Z pływalni wyłącznie pod opieką dorosłych
 3. Osoby dorosłe I dzieci nieumiejące pływać mogą korzystać wyłącznie Z zajęć dydaktycznych – nauka pływania.
 4. Osoby wchodzące na pływalnię zobowiązane są do:
  • okazania pracownikowi pływalni pełniącemu dyżur w szatni ważnego biletu/karnetu wstępu,
  • pozostawienia w szatni odzieży wierzchniej I obuwia zapakowanego we własny worek foliowy.
 5. Osoby towarzyszące mogą korzystać wyłącznie z balkonu widokowego. Zakazuje się wchodzenia do przebieralni I na teren basenu.
 6. Za przedmioty wartościowe niezdeponowane w sejfie szatni głównej, pływalnia nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Za odzież osobistą oraz rzeczy pozostawione w szafce ubraniowej, pływalnia nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Zajęcia nauki pływania mogą odbywać się:
  • tylko na wynajętych przez organizatorów do tego celu torach wodnych,
  • pod nadzorem I opieką instruktorów I ratowników WOPR, którzy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób w nich uczestniczących.
 9. Korzystający z pływalni, goście oraz instruktorzy prowadzący zajęcia dla grup zorganizowanych są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom ratownika pełniącego dyżur na pływalni pod groźbą usunięcia z obiektu bez zwrotu kosztów zakupu biletu/karnetu.
 10. Zajęcia dydaktyczne mogą odbywać się w grupach nieprzekraczających 15 osób na jednego instruktora uprawnionego do prowadzenia zajęć A na jednym torze nie może znajdować się więcej niż 8 osób.
 11. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do zapoznania grupy z niniejszym regulaminem.
 12. Grupy zorganizowane, posiadające instruktora nauki pływania, mogą wchodzić na pływalnię tylko pod opieką tego instruktora.
 13. Na pływalni obowiązuje zachowanie należytego porządku, czystości i spokoju oraz bezwzględne podporządkowanie się decyzjom prowadzącego zajęcia i ratownika.
 14. Korzystający z pływalni zobowiązany jest do posiadania stroju kąpielowego (mężczyźni spodenki bez kieszeni, przylegające do ciała) oraz czepka I obuwia sportowego specjalnie przystosowanego do poruszania się po terenie pływalni. Dopuszcza się stosowanie okularów pływackich.
 15. Korzystającym z basenu zakazuje się:
  • pływania w stroju innym niż wymieniony w pkt. 14, w szczególności: spodenek sportowych, strojów do nurkowania, strojów posiadających izolację cieplną.
  • korzystania (bez dezynfekcji) z własnych, dodatkowych akcesoriów pływackich, niewymienionych w pkt. 14, takich jak: płetwy, deski,piłki etc.
 16. Osoby korzystające z pływalni muszą posiadać aktualne badania lekarskie, zezwalające na udział w zajęciach pływackich.
 17. Zakazuje się na terenie całej pływalni palenia papierosów oraz spożywania alkoholu lub innych środków odurzających.
 18. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających oraz osoby z oznakami chorób stanowiących zagrożenie dla otoczenia nie mogą przebywać na terenie pływalni.
 19. Klient, którego stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innego środka odurzającego I który neguje ten fakt ma prawo poddać się niezwłocznie badaniu alkomatem lub badaniom krwi na zawartość alkoholu I środków odurzających na własny koszt. W przypadku nie stwierdzenia żadnej substancji w organizmie akademia morska zwraca koszt zakupu biletu.
 20. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności:
  • biegać po przebieralni I terenie otaczającym nieckę basenu,
  • wchodzić do wody bez zezwolenia,
  • skakać do wody bez zgody ratownika,
  • siadać na brzegu basenu,
  • wchodzić do wody w zegarkach, bransoletkach I innych przedmiotach mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla innych osób,
  • palić papierosy, pić napoje alkoholowe, żuć gumę, spożywać posiłki na terenie otaczającym nieckę, w przebieralni I szatni,
  • wnosić na teren niecki plecaki, torby, reklamówki etc.
  • wchodzić na teren niecki w stroju innym niż wymieniony w punkcie 14,
  • fotografować I filmować bez zgody kierownika obiektu.
 21. Jedna tura trwa 45 minut. Wszyscy uczestnicy danej tury wchodzą do wody I wychodzą z wody na znak ratownika (gwizdek). Prowadzący zajęcia I ratownik mają obowiązek sprawdzić stan liczbowy osób korzystających z basenu przed I po zajęciach.
 22. Każdą osobę korzystającą z basenu obowiązuje bezwzględny nakaz umycia się pod natryskiem
 23. Na sygnał ratownika oznaczający koniec tury, korzystający powinni niezwłocznie opuścić nieckę basenu a sprzęt pływacki, z którego korzystali złożyć w wyznaczonym miejscu. Opuszczenie przebieralni powinno nastąpić w ciągu 15 minut.
 24. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia należące do pływalni ponoszą odpowiedzialność za wyrządzona szkodę.
 25. Osoby korzystające z pływalni są zobowiązane do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom obsługi I ratownika sprawującego nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu.
 26. W przypadku stwierdzenia uchybień w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, ratownik za zgodą kierownika pływalni ma prawo zakazać dalszego korzystania z pływalni bez zwrotu kosztów wstępu.
 27. Skargi i wnioski są przyjmowanie przez kierownika pływalni w poniedziałki od godz.12:00 do godz. 14:00.
Autor: Administrator Stron Internetowych

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę